Ban hành Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025

13/10/2022 - 09:47 | Văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, trong đó quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, quy định cụ thể đối với các nhóm, huyện để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đảm bảo mức đạt chuẩn không thấp hơn so với quy định của Trung ương. Ngày 30/9/2022, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025.

Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng cho các huyện đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và các huyện đăng ký phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, nội dung của Bộ tiêu chí có 9 tiêu chí huyện nông thôn mới và 31 chỉ tiêu. Nội dung của Bộ tiêu chí được làm căn cứ để các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và các huyện đăng ký phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025 trên địa bản tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 để tiếp tục chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí, phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.


Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025 áp dụng cho các huyện đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, nội dung của Bộ tiêu chí có 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao và 38 chỉ tiêu. Nội dung của Bộ tiêu chí làm căn cứ để các huyện đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo yêu cầu của Bộ tiêu chí.

        Cụ thể, Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm có 9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới và 31 chỉ tiêu, gồm các tiêu chí: Quy hoạch (1), Giao thông (2), Thủy lợi và phòng chống thiên tai (3), Điện (4), Y tế-Văn hóa - Giáo dục (5), Kinh tế (6), Môi trường (7), Chất lượng môi trường sống (8), Hệ thống chính trị - An ninh trật tự -Hành chính công (9).

      Hình ảnh: Hệ thống hạ tầng đường Giao thông - Điện trên địa bàn huyện Côn Đảo - Huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022.

 Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm có 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao và 38 chỉ tiêu , gồm các tiêu chí: Quy hoạch (1), Giao thông (2), Thủy lợi và phòng chống thiên tai (3), Điện (4), Y tế - Văn hóa - Giáo dục (5), Kinh tế (6), Môi trường (7), Chất lượng môi trường sống (8), An ninh trật tự - Hành chính công (9).

Về quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định quy định đối với các đơn vị là thị xã, thành phố xây dựng nông thôn mới đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát 5 nội dung trong quy định để đảm bảo giữ vững thị xã/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và để các đơn vị là thành phố đề nghị đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022 tổ chức rà soát 5 nội dung trong quy định và hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thẩm tra đề nghị Trung ương xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tên, UBND tỉnh đã giao các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, ban hành hướng dẫn thực hiện, đánh giá đối với các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2022-2025. Giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG tỉnh chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo phát triển nông thôn mới bền vững.

           Như vậy, Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025 là căn cứ để các huyện đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và các huyện đăng ký phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 tổ chức rà soát mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao đồng thời xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí chưa đạt nhằm đáp ứng theo yêu cầu của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025; là căn cứ để các đơn vị là thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh đã được công nhận là thành phố/thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 tổ chức rà soát các nội dung để đảm bảo giữ vững thị xã/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới  và các đơn vị là thành phố đề nghị đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022 rà soát các nội dung trong quy định và hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thẩm tra đề nghị Trung ương xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022. Là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá đề nghị Trung ương xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị xã/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025./.

                                                                        HTN (tổng hợp)