Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng ngành chăn nuôi

03/06/2024 - 10:05 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 27/5/2024, Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cuối năm 2023, Thủ trướng Chính phủ đã ban hành 4 quyết định phê duyệt về Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030; Đề án Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030; Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030 và Đề án Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Để kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức điều tra, thu thập thông tin tại 700 cơ sở, cá nhân của cơ sở chăn nuôi nông hộ, cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại, cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm động vật, cơ sở buôn bán sản phẩm động vật, siêu thị bán sản phẩm động vật, cán bộ phụ trách nông nghiệp và phát triển chăn nuôi tại các địa phương có vật nuôi chủ lực của tỉnh.

Sau khi thu thập thông tin, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng liên quan đến ngành chăn nuôi nhằm định hướng, đề xuất các giải pháp tiếp tục ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng sản xuất chăn nuôi hữu cơ, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, phù hợp với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu