Bà Rịa - Vũng Tàu: Kết quả kiểm tra tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt II năm 2020

01/03/2021 - 11:05 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và bệnh heo Tai xanh (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp - PRRS) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành lấy mẫu huyết thanh kiểm tra tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt II năm 2020. Kết quả xét nghiệm (KQXN) cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc và Dịch tả heo: 

- Chọn lấy mẫu ngẫu nhiên tại các hộ nuôi heo, bò, dê có tổng đàn dưới 200 con đã được tiêm phòng vắc xin đợt II năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh (trừ huyện Côn Đảo);

Tổng cộng đã lấy 366 mẫu để kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh lở mồm long móng (LMLM) và Dịch tả tại 59 hộ nuôi heo; 62 mẫu để kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh LMLM tại 31 hộ nuôi bò; 56 mẫu để kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh LMLM tại 28 hộ nuôi dê trên địa bàn toàn Tỉnh. Kết quả xét nghiệm (KQXN) cụ thể như sau:

Stt

Huyện
 (TP, TX)

Bảo hộ LMLM  heo

Bảo hộ Dịch tả heo

Số mẫu XN

Số mẫu
(+)

Tỷ lệ

Số mẫu XN

Số mẫu
(+)

Tỷ lệ

1

Châu Đức

61

56

91,8%

61

56

91,8%

2

Xuyên Mộc

61

59

96,7%

61

57

93,4%

3

Phú Mỹ

61

54

88,5%

61

55

90,2%

4

Long Điền

61

49

80,3%

61

61

100,0%

5

Bà Rịa

61

51

83,6%

61

58

95,1%

6

Vũng Tàu

61

45

73,8%

61

61

100,0%

Tổng cộng

366

314

85,8%

366

348

95,1%

 

Stt

Huyện
 (TP, TX)

Bảo hộ LMLM  bò

Bảo hộ LMLM dê

Số mẫu XN

Số mẫu
(+)

Tỷ lệ

Số mẫu XN

Số mẫu
(+)

Tỷ lệ

1

Châu Đức

10

8

80,0%

10

8

80,0%

2

Xuyên Mộc

10

8

80,0%

10

8

80,0%

3

Phú Mỹ

10

10

100,0%

10

10

100,0%

4

Đất Đỏ

10

9

90,0%

10

8

80,0%

5

Long Điền

8

8

100,0%

8

7

87,5%

6

Bà Rịa

8

7

87,5%

8

7

87,5%

7

Vũng Tàu

6

6

100,0%

 -

 -

 -

Tổng cộng

62

56

90,3%

56

48

85,7%

 

- Nhận xét:

So với yêu cầu của công tác phòng chống dịch, mức độ bảo hộ sau tiêm phòng phải đạt 70% trở lên thì:

+ Tỷ lệ bảo hộ bệnh LMLM trên heo: Đạt yêu cầu (314 mẫu bảo hộ/366 mẫu kiểm tra, đạt tỷ lệ 85,8%);

+ Tỷ lệ bảo hộ bệnh Dịch tả heo: Đạt yêu cầu (348 mẫu bảo hộ/366 mẫu kiểm tra, đạt tỷ lệ 95,1%);

+ Tỷ lệ bảo hộ bệnh LMLM trên bò: Đạt yêu cầu (56 mẫu bảo hộ/62 mẫu kiểm tra, đạt tỷ lệ 90,3);

+ Tỷ lệ bảo hộ bệnh LMLM trên đàn dê: Đạt yêu cầu (48 mẫu bảo hộ/56 mẫu kiểm tra, đạt tỷ lệ 85,7%).

2. Kết quả kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn: 

- Chọn lấy mẫu ngẫu nhiên tại các hộ chăn nuôi gia cầm có tổng đàn dưới 2.000 con đã được tiêm phòng vắc xin đợt II năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn;

- Tổng cộng đã lấy 184 mẫu để kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn tại 32 hộ chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu; lấy 427 mẫu để kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm tại 60 hộ chăn nuôi vịt trên địa bàn toàn Tỉnh (trừ huyện Côn Đảo). KQXN cụ thể như sau:

Stt

Huyện
 (TP, TX)

Bảo hộ Cúm GC trên gà

Bảo hộ Cúm GC trên vịt

Số mẫu
XN

Số mẫu
(+)

Tỷ lệ

Số mẫu XN

Số mẫu
(+)

Tỷ lệ

1

Châu Đức

50

49

98,0%

61

61

100,0%

2

Xuyên Mộc

50

49

98,0%

61

61

100,0%

3

Phú Mỹ

30

30

100,0%

61

61

100,0%

4

Đất Đỏ

-

-

-

61

61

100,0%

5

Long Điền

-

-

-

61

61

100,0%

6

Bà Rịa

30

30

100,0%

61

61

100,0%

7

Vũng Tàu

24

24

100,0%

61

61

100,0%

Tổng cộng

184

182

98,9%

427

427

100,0%

 

Stt

Huyện
 (TP, TX)

Bảo hộ bệnh Niu-cát-xơn trên gà

Số mẫu
XN

Số mẫu
(+)

Tỷ lệ

1

Châu Đức

50

48

96,0%

2

Xuyên Mộc

50

50

100,0%

3

Phú Mỹ

30

27

90,0%

4

Bà Rịa

30

25

83,3%

5

Vũng Tàu

24

21

87,5%

Tổng cộng

184

171

92,9%

- Nhận xét:           

 So với yêu cầu của công tác phòng chống dịch, mức độ bảo hộ sau tiêm phòng phải đạt ≥ 70%  thì:

+ Kết quả kiểm tra tỉ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm trên đàn gà: Đạt yêu cầu (182 mẫu bảo hộ/184 mẫu kiểm tra, đạt tỷ lệ 98,9%);

+ Kết quả kiểm tra tỉ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm trên đàn vịt: Đạt yêu cầu (427 mẫu bảo hộ/427 mẫu kiểm tra, đạt tỷ lệ 100%);

+ Kết quả kiểm tra tỉ lệ bảo hộ bệnh Niu-cát-xơn (trên đàn gà): Đạt yêu cầu (171 mẫu bảo hộ/184 mẫu kiểm tra, đạt tỷ lệ 92,9%).     

      3. Kết quả kiểm tra kháng thể bệnh heo Tai xanh:

- Lấy mẫu huyết thanh ngẫu nhiên tại các hộ nuôi heo dưới 200 con đã được tiêm phòng vắc xin heo Tai xanh đợt II năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh (trừ huyện Côn Đảo);

- Lấy 61 mẫu/huyện (TP, TX). Tổng cộng đã lấy 366 mẫu huyết thanh tại 60 hộ chăn nuôi để kiểm tra kháng thể bệnh heo Tai xanh sau tiêm phòng vắc xin đợt II năm 2020 trên địa bàn Tỉnh (do tình hình dịch tễ, huyện Đất Đỏ không lấy mẫu). KQXN cụ thể như sau:

Stt

Địa phương

Số mẫu XN

Số mẫu (+)

Tỷ lệ (%)

1

Huyện Châu Đức

61

61

100,0%

2

Huyện Xuyên Mộc

61

53

86,9%

3

Huyện Long Điền

61

58

95,1%

4

Thị xã Phú Mỹ

61

52

85,2%

5

Thành phố Bà Rịa

61

54

88,5%

6

Thành phố Vũng Tàu

61

61

100,0%

TỔNG CỘNG

366

339

92,6%

     - Nhận xét:

So với yêu cầu của công tác phòng chống dịch: Tỷ lệ dương tính kháng thể bệnh heo Tai xanh sau tiêm phòng phải đạt ≥ 70% thì kết quả kiểm tra kháng thể bệnh heo Tai xanh sau tiêm phòng đợt II năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt yêu cầu (339 mẫu dương tính/366 mẫu kiểm tra, đạt tỉ lệ 92,6%).

Kết quả kiểm tra tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt II năm 2020 (bệnh LMLM gia súc, Dịch tả heo, Tai xanh, Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn) trên địa bàn tỉnh đều đạt yêu cầu. Đây là điều đáng phấn khởi cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn cả nước, đặc biệt đối với bệnh Cúm gia cầm và LMLM gia súc thì người chăn nuôi không nên chủ quan, lơ là công tác phòng chống dịch. Người chăn nuôi cần thực hiện thường xuyên, tổng hợp các biện pháp phòng chống dịch như thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng vắc xin, sát trùng tiêu độc, tăng cường công tác nuôi dưỡng chăm sóc, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của đàn vật nuôi… để bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một cách bền vững.

 

                                                                                             Trần Đức Quân