Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn thành công tác di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi trong năm 2024

29/05/2024 - 08:41 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào ngày 10/12/202 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết quy định về khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành từng nội dung theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành như tổ chức thông tin, tuyền truyền quán triệt các nội dung về Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND; xác định ranh giới khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến; tổ chức thống kê, phân loại cơ sở chăn nuôi trong vùng không được phép chăn nuôi và triển khai hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi chấm dứt hoạt động.

Để đảm bảo 100% các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi thực hiện di dời, chấm dứt hoạt động chăn nuôi trong năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 249/QĐ-BCĐ ngày 30/11/2022 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND để tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền quản lý.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung và lộ trình theo Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, cần chú trọng chỉ đạo các phường, xã, thị trấn thực hiện thống kê, xác định số đơn vị vật nuôi của các cơ sở chăn nuôi phải di dời, chấm dứt hoạt động chăn nuôi theo đúng quy định; khẩn trương rà soát, thống kê, lập danh sách phân loại các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi; Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch di dời, chấm dứt hoạt động cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi năm 2024.

Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa khẩn trương xác định ranh giới khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến theo quy định tại Điều 2, 3 của Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND; Lập bản đồ chi tiết các khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến đến từng địa bàn cấp xã và công khai cho người dân được biết.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn các địa phương các quy định về chăn nuôi có điều kiện; xử lý các hộ trong khu vực không được phép chăn nuôi nhưng không thực hiện chấm dứt hoạt động chăn nuôi.

Thịnh Đức Minh - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu