BÀ RỊA – VŨNG TÀU: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THUỶ SẢN GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

05/03/2021 - 08:06 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THUỶ SẢN GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Về tàu cá khai thác thuỷ sản: Đến năm 2030: Định hướng giảm số lượng tàu cá toàn tỉnh còn khoảng 5.000 chiếc. Trong đó: Tập trung kiểm soát chặt chẽ, giảm tàu cá khai thác thuỷ sản vùng biển ven bờ (tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 m); tàu cá khai thác mang tính huỷ diệt môi trường, nguồn lợi thuỷ sản; giải bản những tàu cá kém chất lượng, trên 25 năm sử dụng; quản lý, kiểm soát, không cho đóng mới, phát triển tàu cá hoạt động bằng nghề lưới kéo; Ưu tiên phát triển tàu cá khai thác viễn dương (tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 24 m) bằng nghề câu và lưới vây. Xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình “Điều tra, thu mẫu nghề cá thương phẩm thường niên”. Điều tra, đánh giá, phân loại tàu cá theo đúng bản chất nghề khai thác thuỷ sản (tập trung tàu cá có chiều dài dưới 12 m và “họ nghề khác”). Xây dựng cơ chế, chính sách chuyển đổi nghề khai thác thuỷ sản ven bờ, nghề khai thác huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản sang nghề phù hợp với đặc điểm nguồn lợi, tập quán, kinh nghiệm của ngư dân và xúc tiến việc xây dựng trung tâm nghề cá. Rà soát cơ cấu nghề khai thác thuỷ sản vùng biển ven bờ, vùng lộng để phân bổ hạn ngạch cho phù hợp với đặc điểm nguồn lợi. Thực hiện nghiêm hạn ngạch khai thác thuỷ sản đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ cho tỉnh.

Đến năm 2050: Ổn định số lượng tàu cá toàn tỉnh khoảng 5.000 chiếc; quản lý chặt chẽ nghề lưới kéo, nghề xâm hại nguồn lợi thuỷ sản (lặn điện, lồng bẫy bát quái (lờ dây), lưới rê đáy ven bờ,…), nghề cấm; kiểm soát, hạn chế đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài dưới 12 m, kém chất lượng, trên 25 năm sử dụng; ưu tiên phát triển tàu cá có chiều dài trên 24 m (phấn đấu đạt khoảng 10 % tổng số lượng tàu cá toàn tỉnh). Tiếp tục triển khai đề án “Điều tra, thu thập số liệu nghề cá thương phẩm thường niên”; điều chỉnh hạn ngạch nghề khai thác thuỷ sản cho phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản vùng biển ven bờ, vùng lộng. Cấp phép, quản lý tốt hơn nữa hạn ngạch khai thác thuỷ sản theo nghề và sản lượng (nếu có), theo phân bổ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xây dựng chương trình hợp tác khai thác thuỷ sản viễn dương, trung tâm nghề cá lớn theo định hướng của Bộ và chính sách của Nhà nước.

Về cơ cấu nghề khai thác thuỷ sản: Đến năm 2030: Ưu tiên phát triển nghề lưới vây khơi (lưới vây cá ngừ vằn), nghề câu và nghề chụp mực; cấm các nghề xâm hại đến môi trường, nguồn lợi thuỷ sản như: lồng bẫy bát quái, lặn điện,… Hạn chế sự phát triển của nghề lưới kéo tầng đáy, lưới rê đáy. Điều tra, phân loại, kiểm soát “họ nghề khác”, họ nghề khai thác huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản. Cụ thể: Nghề lưới kéo 1.350 chiếc; lưới vây 350 chiếc; lưới rê 550 chiếc (chủ yếu: lưới rê thu ngừ, lưới rê hỗn hợp); nghề câu 1.050 chiếc (bao gồm câu cá ngừ đại dương); lưới chụp mực, mành mực 250 chiếc; nghề bẫy 450; dịch vụ hậu cần nghề cần 250 chiếc và nghề khác khoảng 750 chiếc.

Đến năm 2050: Tiếp tục ưu tiên phát triển nghề lưới vây khơi (lưới vây cá ngừ vằn), nghề câu và nghề chụp mực; cấm các nghề xâm hại đến môi trường, nguồn lợi thuỷ sản như: lồng bẫy bát quái, lặn điện, lưới kéo sử dụng điện,… Hạn chế sự phát triển của nghề lưới kéo tầng đáy, lưới rê đáy. Điều tra, kiểm soát “họ nghề khác”, họ nghề khai thác huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản. Cụ thể: Nghề lưới kéo 1.000 chiếc; lưới vây 450 chiếc; lưới rê 600 chiếc (chủ yếu: lưới rê thu ngừ, lưới rê hỗn hợp); nghề câu 1.200 chiếc (bao gồm câu cá ngừ đại dương); lưới chụp mực, mành mực 250 chiếc; nghề bẫy 500; dịch vụ hậu cần nghề cần 250 chiếc và nghề khác khoảng 750 chiếc.

Về sản lượng khai thác thuỷ sản: Đến năm 2030: Ước đạt sản lượng khai thác thuỷ sản trên các vùng biển khoảng 355.000 tấn. Tập trung khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế, khả năng xuất khẩu sang thị trường thế giới. Ứng dụng các công nghệ bảo quản sản phẩm thuỷ sản tiên tiến trên các tàu cá nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch; Đến năm 2050: Ổn định sản lượng khai thác thuỷ sản trên các vùng biển khoảng 355.000 tấn, nhưng nâng cao chất lượng sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch bằng cách ứng dụng các công nghệ bảo quản sản phẩm thuỷ sản tiên tiến trên các tàu cá. Tập trung khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế, khả năng xuất khẩu sang thị trường thế giới.

Nguyễn Bình