Bà Rịa – Vũng Tàu: Đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 30% hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết

14/03/2024 - 10:38 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Đây là mục tiêu mà Bà Rịa - Vũng Tàu đặt ra tại Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do UBND tỉnh mới ban hành.

Theo đó, đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên. Trong đó có ít nhất 30% hợp tác xã nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết; xây dựng tối thiểu 5 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu có trên 30% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức...

Đồng thời, hình thành mạng lưới khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Thảo Nguyên