Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban hành chính sách hỗ trợ cho NLĐ làm việc trong lĩnh vực đánh bắt hải sản gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

28/10/2021 - 08:52 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 29/09/2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2957/QĐ-UBND về việc hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động làm việc trong lĩnh vực đánh bắt hải sản gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ 01 lần đối với người tự làm các công việc đánh bắt hải sản gần bờ với mức là 1.500.000 đồng/người.

2. Hỗ trợ người làm thuê không có hợp đồng lao động với cá nhân, tổ chức trong công việc đánh bắt hải sản xa bờ. Mức hỗ trợ là 50.000 đồng/người/ngày thực tế mất việc, nhưng không quá 3.500.000 đồng/người.

Những người được hỗ trợ theo mức trên không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (trừ trường hợp hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly y tế (Fl), điều trị Covid-19 (F0) được quy định tại Điều 25, 26 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg)Quyết định 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động, Quyết định 1931/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh quy định đối tượng, định mức hỗ trợ cho người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em phải cách ly tập trung và Quyết định 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 1896/QĐ-UBND.

Điều kiện hỗ trợ:

- Người lao động cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của Luật Cư trú năm 2020. Trường hợp không thuộc diện thường trú, tạm trú thì phải sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh trước ngày 1/5/2021.

- Người lao động bị mất việc làm do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc bị cách ly y tế, khu vực phong tỏa, điều trị Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Thủ tục hỗ trợ:

- Người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ có nhu cầu hỗ trợ làm đơn đề nghị gửi Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn (theo mẫu).

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xem xét đơn của người lao động, nếu đủ điều kiện thì tổng hợp (theo mẫu) và trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong vòng 02 ngày làm việc, thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Nếu không đồng ý thì phải trả lời cho người lao động biết. Riêng đối với huyện Côn Đảo, Phòng Nội vụ - Lao động- Thương binh và Xã hội là đơn vị trực tiếp tiếp nhận đơn và xem xét trình Ủy ban nhân dân huyện.

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo đúng đối tượng và kinh phí quy định trong vòng 02 ngày làm việc. Đồng thời gửi quyết định phê duyệt về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại Quyết định, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương, nguồn cải cách tiền lương năm 2021 còn dôi dư, nguồn bổ sung, tạm ứng từ ngân sách tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ trên. Trường hợp địa phương đã sử dụng hết nguồn lực theo quy định thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để được hỗ trợ.

Quyết định hỗ trợ này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành: 28/9/2021.

Kim Khánh