Thông báo: Kế hoạch tập huấn nghề nông nghiệp online trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản năm 2021

18/10/2021 - 07:42

Thực hiện Công văn số 14579/UBND-VP ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người khuyết tật năm 2021, trong đó có kế hoạch đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp vào kế hoạch đào tạo nghề chung của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện (Tại Tờ trình số 137/TTr-SLĐTBXH ngày 12/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khả năng tổ chức các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 khó đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra; trong khi chờ UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tập huấn nghề nông nghiệp online về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-  Tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao các mô hình nghề nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản (thông qua hình thức trực tuyến - online trên mạng internet) đến các đối tượng là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và nông dân có nhu cầu truy cập nghiên cứu, học tập và ứng dụng phát triển sản xuất.

-  Kịp thời chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đến các đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và nông hộ để tiếp cận, ứng dụng các mô hình phù hợp phát triển sản xuất tạo nguồn thu nhập ổn định, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

2. Yêu cầu

-  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch này; chuẩn bị chu đáo nhân lực, các phương tiện, trang thiết bị cần thiết và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xây dựng nội dung tập huấn và quay video clip để đăng tải lên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và website chuyên đề về đào tạo nghề nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

-  Các nội dung tập huấn, videos hướng dẫn, các đơn vị lựa chọn phù hợp với thực tiễn sản xuất của các địa phương, của người nông dân và được xây dựng ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp thu áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả.

-   Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh tế) phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tích cực phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và người nông dân tiếp cận, học tập và áp dụng các nội dung tập huấn chuyên sâu và các video clip tập huấn online về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản,…vào hoạt động sản xuất nông nghiệp được kịp thời, có hiệu quả.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN, ĐĂNG TẢI VIDEO CLIPS

1. Lĩnh vực trồng trọt

1.1. Đối tượng: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và người nông dân.

1.2. Nội dung

         - Nội dung của video clips: hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật trồng, canh tác và chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm kể cả các kỹ năng tự quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử nhằm liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các lưu ý cần thiết và giải pháp khắc phục (nếu có) trong quá trình trồng, canh tác và chăm sóc cây trồng.

         - Tên các video clips tập huấn

         + Liên kết sản xuất lúa.

         + Xử lý đồng ruộng sau khi thu hoạch rau phần 1.

         + Xử lý đồng ruộng sau khi thu hoạch rau phần 2.

         + Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón cho cây trồng - Phần 1.

         + Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón cho cây trồng - Phần 2.

         + Quy trình kỹ thuật IPM trên cây có múi - Phần 1.

         + Quy trình kỹ thuật IPM trên cây có múi - Phần 2.

         + Thực trạng và Giải pháp phát triển sản xuất hoa bền vững tại Hải Phòng.

         + Kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo hình cây cảnh - Tập 2, phần 1.

         + Kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo hình cây cảnh - Tập 1, phần 2.

         + Kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo hình cây cảnh - Tập 2, phần 2.

         - Thời lượng: từ 30 - 45 phút, các video clips được sự hỗ trợ cung cấp của cơ quan ngành dọc Trung ương (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia).

         1.3. Thời gian thực hiện: Dự kiến đăng tải lên websites trong tháng 10 năm 2021

1.4. Đơn vị thực hiện

         - Đơn vị chủ trì: Chi cục Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp

+ Trung tâm Khuyến nông: Đề nghị cơ quan ngành dọc Trung ương Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ cung cấp các video clips nêu trên.

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 xem xét bổ sung các video clips (Ngoài các video clips nêu trên do Trung tâm Khuyến nông cung cấp).

2. Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

2.1. Đối tượng: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và người nông dân.

2.2. Nội dung

- Nội dung của video clip: hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật nuôi và chăm sóc vật nuôi, thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm vật nuôi; các lưu ý cần thiết và giải pháp khắc phục (nếu có) trong quá trình nuôi và chăm sóc vật nuôi.

- Tên các video clips tập huấn:

         + Thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gà thịt.

+ Mô hình chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh để hướng tới xuất khẩu.

+ Cách nhận biết và phòng bệnh tả lợn châu Phi.

+ Phú Yên: Phát triển chăn nuôi ứng phó với biến đổi khí hậu.

-  Thời lượng: từ 30 - 45 phút, các video clips được sự hỗ trợ cung cấp của cơ quan ngành dọc Trung ương (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia).

2.3. Thời gian thực hiện: Dự kiến đăng tải lên websites trong tháng 10 năm 2021

2.4. Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp:

+ Trung tâm Khuyến nông: Đề nghị cơ quan ngành dọc Trung ương Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ cung cấp các video clips nêu trên.

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y: căn cứ chức năng nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 xem xét bổ sung các video clips (Ngoài các video clips nêu trên do Trung tâm Khuyến nông cung cấp).

3. Lĩnh vực nuôi trồng thuỷ, hải sản

3.1. Đối tượng: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và người nông dân.

3.2. Nội dung

           - Nội dung của clips: hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật nuôi và chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm thuỷ, hải sản; các lưu ý cần thiết và giải pháp khắc phục (nếu có) trong quá trình nuôi và chăm sóc thuỷ, hải sản.

           - Tên các video clips tập huấn:

+ Kỹ thuật nuôi hàu Thái Bình Dương - Phần 1.

+ Kỹ thuật nuôi hàu Thái Bình Dương - Phần 2.

+ Kỹ thuật nuôi ốc hương trong ao - đầm.

+ Kỹ thuật nuôi cá chim vây vàng trong lồng trên biển.

+ Kỹ thuật nuôi cá Hồng đỏ trong lồng trên biển.

+ Kỹ thuật sử dụng máy dò ngang sonar trong khai thác thủy sản phần 1.

+ Kỹ thuật sử dụng máy dò ngang sonar trong khai thác thủy sản phần 2.

- Thời lượng: từ 30 - 45 phút, các video clips được sự hỗ trợ cung cấp của cơ quan ngành dọc Trung ương (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia).

3.3. Thời gian thực hiện: Dự kiến đăng tải lên websites trong tháng 10 năm 2021

3.4. Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp:

+ Trung tâm Khuyến nông: Đề nghị cơ quan ngành dọc Trung ương Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ cung cấp các video clips nêu trên.

+ Chi cục Thuỷ sản: căn cứ chức năng nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 xem xét bổ sung các video clips (Ngoài các video clips nêu trên do Trung tâm Khuyến nông cung cấp).

Lưu ý: Các đơn vị xây dựng các video clips chủ động biên soạn, hoàn chỉnh các nội dung gửi về Chi cục Phát triển nông thôn để đăng tải lên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và website chuyên đề về đào tạo nghề nông nghiệp của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Chi cục Phát triển nông thôn

         Chủ trì, phối hợp và tổng hợp, biên tập các nội dung, video clips do các đơn vị xây dựng để thống nhất tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt và đăng tải lên website của Sở và website chuyên đề đào tạo nghề nông nghiệp của tỉnh, giúp cho các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và nông dân có nhu cầu truy cập nghiên cứu, học tập và ứng dụng.

         1.2. Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thuỷ sản

-  Trung tâm Khuyến nông đề nghị cơ quan ngành dọc Trung ương (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) hỗ trợ cung cấp các video clips tập huấn nghề nông nghiệp online và cung cấp cho Chi cục Phát triển nông thôn.

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thuỷ sản căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021, chủ động phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn và cơ quan đơn vị liên quan để xem xét, bổ sung các video clips phù hợp thực tế sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (Ngoài các video clips do Trung tâm Khuyến nông cung cấp).

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh tế) phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tích cực phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và và nông dân tiếp cận, học tập và áp dụng các nội dung tập huấn chuyên sâu và các video clip tập huấn online về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản,…vào hoạt động sản xuất nông nghiệp được kịp thời, có hiệu quả.

3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các Tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (Ủy ban mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các Tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các cán bộ, đoàn viên, hội viên biết và tiếp cận, học tập và áp dụng các nội dung tập huấn chuyên sâu và các video clip tập huấn online về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản vào hoạt động sản xuất nông nghiệp được kịp thời, có hiệu quả.

Kim Khánh