Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục đã cung ứng mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để phòng chống dịch bệnh COVID-19

08/06/2021 - 11:19

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6372/VP-UBND ngày 7/6/2021 về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục đã cung ứng mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó:

1. Kể từ 07 giờ 30 ngày 08/6/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đã được cung ứng trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

2. Đối với các thủ tục hành chính chưa được cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4: Tổ chức, cá nhân cần đăng ký trước qua số điện thoại 02543.515.555 với Trung tâm Phục vụ hành chính công để bố trí nhân lực, thời gian hợp lý tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, tránh tập trung đông người cùng thời điểm. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện để nộp hồ sơ, nhận kết quả đối với các thủ tục đã được quy định.

          Nguyễn Bình